Έλεγχος Ορκωτού Λογιστή σε όλες τις συμβάσεις Κατσίβελα στο Δήμο Τριφυλίας

Προς: Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Θέμα: Αίτημα για την έγκριση ανάθεσης σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με CPV:79212100-4. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023. Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 20.000,00 ευρώ» (πλέον Φ.Π.Α.).

Αγαπητοί Κύριοι,

Από την ημερομηνία εκλογής μου ως Δήμαρχος Τριφυλίας (εφεξής: Δήμος) παρατηρήθηκαν τα εξής σημαντικά θέματα στο Δήμο:

1. Στην έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στις 12 Ιουνίου 2019, αναφέρονται τα εξής:

1η Παρατήρηση, «Δεν κατέστη εφικτό να ληφθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την επί μέρους ανάλυση των έργων που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του ενεργητικού Γ.ΙΙ.7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων», συνολικής αξίας ευρώ 10 εκ. περίπου, κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη τόσο για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, όσο και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων».

5η Παρατήρηση, «Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 365 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Π.Δ. 315/1999, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού 94 χιλ. περίπου, για την κάλυψη ζημιάς που έχει προκύψει από τις ως άνω υποθέσεις με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό 94 χιλ. περίπου, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Η τελική έκβαση των υπολειπομένων αγωγών αξίας ευρώ 250 χιλ. περίπου, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματισθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές»

2. Στην έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στις 2 Ιουλίου 2018, αναφέρεται στην παράγραφο έμφασης θέματος: Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο Νο13 του Προσαρτήματος, όπου αναφέρεται ότι κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων για αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 600.000 περίπου, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη επειδή στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της έκβασης αυτών.

3. Από την ημερομηνία που παρέλαβα τα καθήκοντα της Διοίκησης του Δήμου Τριφυλίας (01 Σεπτεμβρίου 2019), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι πληρωμές τρίτων (προμηθευτών) πραγματοποιούνται από προσωπικά μου «εντέλλεσθε» προς την Οικονομική Υπηρεσία, με την ιδιότητα του Δημάρχου. Ο λόγος είναι ότι, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να διεκπεραιώσει τις πληρωμές των προμηθευτών, καθώς επικαλείται ότι δεν τηρούνται όλες οι τυπικές διαδικασίες, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, προβαίνω στην υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την πληρωμή των προμηθευτών με την διαδικασία του «εντέλλεσθε», με σκοπό την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου.

4. Την ανάγκη της Διοίκησης του Δήμου στην αποτελεσματικότερη εποπτεία του συνόλου της οικονομικής διαχείρισης και του έγκαιρου εντοπισμού δημοσιονομικών κινδύνων. 5. Την αδήριτη ανάγκη της Διοίκησης του Δήμου σε ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

6. Υπήρξαν οικονομικές πράξεις-συναλλαγές μεταξύ τρίτων (προμηθευτών) (την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019) που χρήζουν διερεύνησης.

Επειδή έχω παραλάβει τη Διοίκηση του Δήμου από 01 Σεπτεμβρίου 2019, θέλω να ξέρω επακριβώς τι παρέλαβα και τα ευρήματα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή να είναι οδηγός για μια σωστότερη πορεία για το Δήμο μας.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή διατρανώνει την ακλόνητη θέληση και απόφασή της για πλήρη έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023. Ο δημόσιος απολογισμός αποτελεί βασική αρχή της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνω να υπάρξει παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (Εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών) στο Δήμο Τριφυλίας, επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023.

Το ελεγκτικό έργο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή αφορούν:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1ο Θα διενεργηθεί, συλλογή στοιχείων που αφορούν τις πάσης φύσεως συμβάσεις (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών, προγραμματικές συμβάσεις κλπ). Η διαδικασία αυτή θα διενεργηθεί στο πεδίο όπου τηρείται το φυσικό αρχείο των συμβάσεων σε συσχέτιση με τις αναρτημένες συμβάσεις (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Τα ανωτέρω δεδομένα θα εξαχθούν σε υπολογιστικά φύλλα ms-excel, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους, ως εξής:

1. Διαχωρισμός των Συμβάσεων σε α) ολοκληρωμένες από πλευράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και β) ενεργές από πλευράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 2. Διαχωρισμός των Συμβάσεων σε: – Συμβάσεις Έργου – Προμηθειών – Υπηρεσιών – Μελετών – Προγραμματικές Συμβάσεις. 3. Για τις Συμβάσεις Έργου – Προμηθειών – Υπηρεσιών – Μελετών, όπως αυτές προκύπτουν ανωτέρω, θα γίνει επισκόπηση ώστε αρχικά να εξαχθούν τα κάτωθι στοιχεία: – Αριθμός και ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ – Θέμα – αντικείμενο της σύμβασης – Ανάδοχος έργου – Κόστος πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. – Χρονική διάρκεια σύμβασης 4. Για τις Προγραμματικές Συμβάσεις, θα γίνει επισκόπηση ώστε αρχικά να εξαχθούν τα κάτωθι στοιχεία: – Αριθμός και ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ

– Θέμα – αντικείμενο της σύμβασης – Συμβαλλόμενοι φορείς – Κύριος του έργου – Φορέας Υλοποίησης – Κόστος πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. – Χρονική διάρκεια σύμβασης 5. Κατάρτιση συγκριτικών πινάκων, στους οποίους θα γίνει κατηγοριοποίηση των Συμβάσεων, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε κύριες κατηγορίες ανάλογα με την φύση της Σύμβασης. Ειδικότερα θα κατηγοριοποιηθούν σε: – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ / ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6. Τα ευρήματα θα καταγραφούν με τη μορφή έκθεσης ευρημάτων (1ο παραδοτέο).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2ο Από το συνολικό αριθμό των α) ολοκληρωμένων συμβάσεων και β) των ενεργών συμβάσεων θα γίνει επιλογή δείγματος είκοσι (20) Συμβάσεων ( Έργου – Προμηθειών – Υπηρεσιών – Μελετών και Προγραμματικές), με κριτήρια: – την σημαντικότητα ως προς την αξία τους, – την σχετική σημαντικότητα τους εντός της κατηγορίας δαπάνης, – την επανάληψη ανάθεσης σε ίδιους αναδόχους και – την χρονική και οικονομική τροποποίηση πέραν του αρχικού συμβατικού χρόνου και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Για τις εν λόγω συμβάσεις θα διενεργηθούν αναλύσεις με βάση τις αρχές: – οικονομικότητας, σύμφωνα με την οποία τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του σκοπού της σύμβασης, πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή με την χρήση των αναγκαίων μόνο πόρων, – αποδοτικότητας, σύμφωνα με την οποία οφείλεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων και – αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. Τα ευρήματα θα καταγραφούν με τη μορφή έκθεσης ευρημάτων (2ο παραδοτέο).

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Σύμφωνα με την εγκ. 2/100018/0026/30-12-2016 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (Α’129)». 2. Σύμφωνα, περαιτέρω, με την αρχή της οικονομικότητας που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, δε δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (ενδεικτικά αναφέρονται: Πράξεις VII Τμ. ΕλΣυν 298, 197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011).

3. Το άρθρο 3, παρ.1, Ν.4623/2019 – ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019. 4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε με τη παρ.13 άρθρου 20 Ν.3731/2008, ΦΕΚ Α 263/23.12.2008,τροποποιήθηκε με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 38Ν. 4412/2016,ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016. 5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Tις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 9. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Εισηγούμαι: Την λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με CPV:79212100-4. Προμήθεια παροχής υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023. Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 20.000,00 ευρώ» (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
Λεβεντάκης Ι. Γεώργιος

Ο κ. Μερκούρης διατύπωσε την άποψη του ως προς το θέμα η οποία έχει ως κάτωθι :
Η επίκληση των νομικών διατάξεων δεν δικαιολογούν τη νομιμότητα της σχετικής δαπάνης για ανάθεση σε τρίτον, του οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου, καθώς τα οικονομικά του Δήμου έχουν ελεγχθεί, μέχρι το 2018, από ορκωτούς ανεξάρτητους λογιστές. Τους ρκωτούς ανεξάρτητους λογιστές θα ελέγξει ο λογιστής που θέλετε να του κάνετε ανάθεση; Από που προβλέπεται αυτό; Επίσης, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε) έχουν ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη νομιμότητά τους.
Πέραν αυτού, δαπάνες άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) έχουν ελεγχθεί, υποχρεωτικά, από τον Επίτροπο πριν πληρωθούν.

Επαναφέρετε το θέμα αυτό για συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση μετά από ανάκληση του σε προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. Αναγκαστήκατε να το κάνετε μετά τη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου ότι μια τέτοια δαπάνη δεν μπορεί να εισαχθεί για λήψη απόφασης διότι δεν είναι νόμιμη.

Στη σημερινή εισήγηση του κ. Δημάρχου προσπάθησα να βρω διατάξεις πέραν αυτών που είχε επικαλεστεί στην προηγούμενη εισήγησή του, αλλά μάταια. Στο μόνο που διαφοροποιείται η σημερινή εισήγηση είναι ο τίτλος. Από «έγκριση ανάθεσης σε συμβούλου που εκτελεί ειδικές υπηρεσίες» τον μετονομάζετε σε “Ορκωτό ελεγκτή λογιστή”. Όλα αυτά για να αντιπαρέλθετε τη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου.

Δεν συντρέχει, λοιπόν, λόγος ψήφισης τέτοιας ανάθεσης, την οποία θεωρώ αδικαιολόγητη, εξυπηρετούσα μόνο σκοπιμότητες, με κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

Προτείνω να την αποσύρετε ως μη νόμιμη. Αν επιμείνετε στη λήψη απόφασης, παρακαλώ, να την παραπέμψετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κανονική συνεδρίαση, αφού δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια που να πιέζουν (Ν.3852 άρθρο 72, παρ.3). Σε αντίθετη περίπτωση ψηφίζω κατά.

Ο κ. Τσίγγανος, με τη σειρά του, τοποθετήθηκε επί του θέματος:
Ο συνδυασμός επαναλαμβάνει την θέση του που είχε διατυπώσει στο Δ.Σ., κατά την συζήτηση ανάλογου θέματος. Αν και οι εν λόγω συμβάσεις έχουν ήδη ελεγχθεί από αρμόδια όργανα, όπως και οι καταβολές λόγω αυτών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ) κάθε περαιτέρω έλεγχος είναι πάντα καλοδεχούμενος. Ως ελεγκτικό όργανο πρέπει όμως να οριστεί θεσμικός κρατικός φορέας που προβλέπει ο Νόμος (Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης κλπ) έτσι ώστε να πληρούνται τα κριτήρια αρτιότητας του ελέγχου και αντικειμενικότητας και όχι ιδιωτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών όλα τα ανωτέρω και παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπ’ όψη της το αριθ.πρωτ.5129/11-05-2020 αίτημα του κ. Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των κ.κ. Μερκούρη και Τσίγγανου, τις σχετικές διατάξεις των Ν.3852/2010, Ν.4623/2019, Ν.3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει να προβεί ο Δήμος Τριφυλίας στην ανάθεση σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εκτέλεσης υπηρεσιών που σχετίζονται με τον οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019, με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας είναι συνολικής δαπάνης 20.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Μειοψηφούντος του κ. Μερκούρη, ο οποίος ψήφισε κατά, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Ο κ. Τσίγγανος ψηφίζει υπέρ της ανάθεσης των υπηρεσιών του οικονομικού διαχειριστικού επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019, αλλά ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί από θεσμικό κρατικό φορέα που προβλέπει ο Νόμος (Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης κλπ) και όχι από ιδιωτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Κοινοποίησε στο:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
Σύντομες Ειδήσεις
Φιλιατρά: Απάντηση Δ. Καραβίτη σε Β. Σπυρόπουλο https://t.co/hrlzvTrgFs
h J R
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 https://t.co/dZ0giOAV9Q
h J R
Συνελήφθη 37χρονος για ναρκωτικά στη Μεσσηνία https://t.co/yBDV0JMpeh
h J R
Διακοπές ρεύματος το Σάββατο σε περιοχές των Φιλιατρών https://t.co/eCRiA2wpVP
h J R
Τοπικό Συμβούλιο εδώ και τώρα ζητούν τα Ανυπότακτα Φιλιατρά https://t.co/Hk2twEI2Dx
h J R