Ημερίδα με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της φυτοπροστασίας στην Ελαιοκαλλιέργεια στο Καλό Νερό

Δ.Α.ΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
Καλό Νερό Πέμπτη 31/1/2019
Ώρα:19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

« Τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς  σ τ ο  τ ο μ έ α  τ η ς  φ υ τ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς  σ τ η ν  ε λ α ι ο κ α λ λ ι έργ ε ι α »

  • 19:00-19:30μμ Γλοιοσπόριο της ελιάς. Νεα δεδομένα.

Επιδημιολογία και αντιμετώπιση του.

  • 19:30-20:00μμ Δάκος της ελιάς.

Διερεύνηση της δυναμικής του πληθυσμού του στην Μεσσηνία και επίλυση του οξυμένου προβλήματος με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Αντώνης Παρασκευόπουλος

Γεωπόνος Διευθυντής Δ.Α.Ο.Κ Τριφυλίας

 

Κοινοποίησε στο:
  • 8
  •  
  •  
  •   
  •   
  •