Μετά το «μπάχαλο» της διακήρυξης νέος διαγωνισμός για απορριμματοφόρα στο Δήμο Τριφυλίας

Νέος διαγωνισμός θα γίνει για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων στο Δήμο Τριφυλίας μετά το «μπάχαλο» με τη διακήρυξη του προηγούμενου, που υπέγραφε ο δήμαρχος Τριφυλίας και ανέφερε ως τόπο υποβολής προσφοράς… δύο τόπους, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία, κι αυτό είχε ως συνέπεια τη ματαίωσή του.

Χθες, στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας, πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν η «Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων”».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 7Θ87ΩΗΕ-Θ2Ε: «Η πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε: Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, καθώς πρέπει άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων. Τα μέλη, αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ.6 του Ν. 3852/2010, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος “ως κατεπείγον και συζητητέο”.

Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο η πρόεδρος ανέφερε τα εξής: Στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή κι ώρα 10.00 π.μ., επρόκειτο να διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων”, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αριθ.73/2018 απόφαση της Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός έγινε παρουσία του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.45/2018 απόφαση Ο.Ε.

Λόγω του ότι στην αριθ. 5017/13-04-2018 διακήρυξη αναφέρονται ως τόποι διεξαγωγής του διαγωνισμού η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών, αλλά και η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας, με αποτέλεσμα την παρουσία του συμμετέχοντα “Γκαϊτατζή Σπύρου & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην Κυπαρισσία και του συμμετέχοντα “ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” στα Φιλιατρά, η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στη σύνταξη του από 27-04-2018 Πρακτικού, το οποίο μας υπεβλήθη προς επικύρωση και με το οποίο ματαιώνει το διαγωνισμό και εισηγείται τη διόρθωση της διακήρυξης και την εκ νέου πραγματοποίηση του διαγωνισμού».

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε γνώση του πρακτικού της Ε.Δ., αποφάσισε κατά πλειοψηφία και το επικύρωσε, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός ματαιώνεται και θα επαναληφθεί με διόρθωση των όρων της διακήρυξης.

Στο θέμα αυτό ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μερκούρης ζήτησε στο εξής να γίνονται όλες οι δημοπρασίες στην έδρα του Δήμου, την Κυπαρισσία.

Στην ίδια συνεδρίαση ως δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο «Επανακαθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων”», που ήδη αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 60ΟΤΩΗΕ-Κ5Χ, και ο νέος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Κυπαρισσία στις 18 Μαΐου και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ., με το δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας, Αλέκο Κουτρουμπή, να καταψηφίζει, επειδή ζήτησε τους όρους διακήρυξης και τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν ήταν διαθέσιμα στη συνεδρίαση. Ως εκ τούτου, είπε ότι «δεν έχω ενημέρωση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά».

 

Του Ηλία Γιαννόπουλου – tharrosnews.gr

 

 

Κοινοποίησε στο:
  • 3
    Shares
SuperWebTricks Loading...