Πιστωτικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του ψάχνει ο Δήμος Τριφυλίας

Ο Δήμος Τριφυλίας προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή διαφόρων τραπεζικών εργασιών, καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, που καθόρισε και αποφάσισε εχθές, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Σε αυτούς τους όρους μεταξύ άλλων αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι ζητούμενες τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Τριφυλίας στις 31/12/2017, που ανέρχονταν στο ποσό των 6.136.147,51€.

Με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, θα καταρτισθεί γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Αναλυτικά η απόφαση από το Πρακτικό 17/20-03-2018 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

 

 

Κοινοποίησε στο:
  • 2
    Shares
SuperWebTricks Loading...