Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας & Ολυμπίας κ. Χρυσόστομου

Πρός τον Ιερόν κλήρον και τον ευσεβή λαόν 
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως 

Ευλαβέστατοι Κληρικοί, Χριστιανοί μου Αγαπητοί

Περνάμε όλοι μαζί μία παντοειδή δοκιμασία. Ό κορωνοϊός μεταδίδεται με ταχύτητα σε ολόκληρη την γη. Ένόμιζα ότι το κακό θα περιοριζόταν σύντομα. Αυτός άλλωστε είναι ο κύριος λόγος, που δεν επικοινώνησα μέ σας. Τώρα όμως επιστήμονες κύρους και άλλοι υπεύθυνοι μας διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται γιά πανδημία, της οποίας πότε θα έρθει το τέλος μόνον ο Θεός γνωρίζει

Καθόλον αυτόν τον χρόνο, καταφεύγαμε και καταφεύγουμε στην μόνη μας ελπίδα, τόν Θεό. Ζητούσαμε και ζητούμε, ιδίως τώρα, τούς οικτιρμούς Του. Επειδή στις πράξεις μας πρέπει πάντοτε να έχουμε οδηγό την Αγία Γραφή, άς δούμε τι όρίζει για τις καταστάσεις αυτού του είδους

Ή τρομερή αρρώστια της αρχαίας εποχής ήταν η λέπρα, της οποίας το φάρμακο βρήκαν οι επιστήμονες μόλις στόν είκοστό αιώνα. Ό Θεός διά μέσου του προφήτου Ελισσαίου εθεράπευσε τον εθνικό Ναιμάν από την λέπρα (ΔΒασιλ. 5, 1 και 6), αλλά στους πιστούς είχε δώσει εντολές διά μέσου του προφήτου 

Μωυσέως. Έχει καταγράψει ο προφήτης τις σχετικές εντολές του Θεού στο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που ονομάζεται Λευιτικόν. Έκεί ο λόγος του Θεού για την αντιμετώπιση της λέπρας και όλων των δερματικών παθήσεων ορίζει την αυστηρότατη απομόνωση. Στό δέκατο τρίτο και στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο του Λευιτικού με λεπτομέρεια καταγράφονται όλα τα ύποπτα και όλα τα αδιαμφισβήτητα σημάδια της λέπρας. Εκεί ορίζεται η διαδικασία όλη της απομόνωσης αυτού, που προσβλήθηκε από την λέπρα ή από κάποια άλλη δερματική πάθηση. Με την ίδια λεπτομέρεια επίσης ορίζεται τί πρέπει να γίνει, αν θεραπευτεί ο ασθενής

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νόμος του Θεού απομακρύνει τους ασθενείς από την κοινότητα, για να μην μεταδοθεί ή νόσος. Ή συνέπεια ήταν ότι δέν ελάμβαναν μέρος στην καθημερινή λατρεία του Θεού, που πρόσφεραν οι πιστοί στην σκηνή του Μαρτυρίου και στο ναό των Ιεροσολύμων αργότερα. Αυτό όμως δεν ήταν εμπόδιο, προκειμένου οι ξεχωρισμένοι λόγω νόσου να εισέλθουν στην Γη της επαγγελίας. Στην Γη της επαγγελίας δέν εισήλθαν μόνον όσοι απίστησαν ή όλιγοπίστησαν στους λόγους του Θεού

Ο λόγος του Θεού μάς διδάσκει ότι όσα συνέβησαν κατά την Παλαιά Διαθήκη ήταν προτύπωση γιά μας, ώστε να μην είμαστε επιθυμητές των κακών (ΑΚορ. 10, 6). Μάς διδάσκει επιπλέον ότι εκείνη η κατάπαυση στη Γη της επαγγελίας ήταν προτύπωση της αιωνίας στην οποία μάς εισάγει ο Χριστός (Εβρ. 4, 79). Στην πρώτη κατάπαυση «ουκ ηδυνήθησαν εισελθείν διά άπιστίαν» (Εβρ. 3, 19). Γιά μάς ό Θεός έχει ετοιμάσει την δευτέρα και αιωνία κατάπαυση. Το Άγιον Πνεύμα μάς διδάσκει να προσέξουμε να μην επαναλάβουμε τα αμαρτήματα των παλαιών και μάλιστα την απείθεια στους θείους λόγους «σπουδάσωμεν ούν εισελθείν εις εκείνην την κατάπαυση, ίνα μή έν τω αυτώ τις υποδείγματι πέσει της απειθείας» (Εβρ. 4, 11). Το συμπέρασμα είναι ότι επιβάλει ο λόγος του Θεού την απομόνωση των ασθενών, γιά νά μήν μεταδοθεί ή νόσος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ξεχωρισμένοι να μετέχουν της κοινής λατρείας και να κυκλώνουν το άγιον θυσιαστήριον. Προκειμένου όμως να λάβουν την μεγαλύτερη δωρεά του Θεού, την είσοδο στη γη της επαγγελίας, κανένα άλλο εμπόδιο δεν υπάρχει παρά μόνο η απιστία. Αυτό μας διδάσκουν και τα εξής γεγονότα

Ό δίκαιος και πολύαθλος Ιώβ είχε ανέβει σε υψηλή πνευματική κατάσταση, την οποία μαρτυρούσε ο Θεός «ότι ουκ έστι καταυτών των επί γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος» (Ιώβ 1, 8). Ό Ιώβ κατά το διάστημα της πρώτης ευτυχίας τηρούσε όλες τις εντολές του Θεού και συχνά πρόσφερε θυσίες (Ιώβ 1, 5). Τόν σατανά όμως τόν κατενίκησε όταν τον κτύπησαν όλες οι μεγάλες δυστυχίες και προσβλήθηκε από την λέπρα. Τότε ο ίδιος ο δίκαιος, ζώντας έξω από την πόλη (Ιώβ 2, 8) δέν είχε δυνατότητα πλέον να θυσιάζει, αλλά μόνον έδόξαζε τόν Θεόν καί γιά τίς δοκιμασίες του: «είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον» (Ιώβ 1, 21 και 2, 10). Τότε ακριβώς έφτασε στο ύψος της αρετής. Βλέπουμε άρα ότι η πίστη, η υπομονή και η άνδρεία οδηγούν τον άνθρωπο στόν Θεό, ακόμα και αν δεν υπάρχει η εξωτερική λατρεία

Οι διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου για την απομόνωση των λεπρών ίσχυαν και επί της εποχής του Χριστού. Ο Κύριος συνιστούσε την τήρηση αυτών των διατάξεων και όταν θαυματουργούσε και θεράπευε λεπρούς. Αφού με ένα Του λόγο καθάρισε τόν λεπρό, του συνέστησε: «ύπαγε, σεαυτόν δείξον τώ ιερεί και προσένεγκε το δώρον, ό προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής» (Ματθ. 8, 4). Ό Κύριος θαυματουργεί αφενός, αφετέρου όμως διατηρεί και όλα τα μέτρα, πού σκοπό είχαν να μην μεταδίδεται η αρρώστια. Διδακτικό περισσότερο είναι το θαύμα, που έκανε στους δέκα λεπρούς. Με ένα και τον ίδιον Του λόγον τούς θεράπευσε και τους συνέστησε να πάνε στους ιερείς για όσα ορίζει ο νόμος. Στον μοναδικό όμως, τόν Σαμαρείτη, που εγύρισε να ευχαριστήσει και να προσκυνήσει, είπε η πίστη σου σεσωκέ σε (Λουκ. 17, 19). Οι λεπροί βρίσκονται μακριά από την κοινωνία, από τον ναό και την λατρεία. Ο Κύριος μέ τήν θαυματουργία φανέρωσε ότι ήταν μέσα στην πρόνοια Του, μόνον όμως ο ένας κέρδισε την αιώνια σωτηρία, διότι αυτός είχε πίστη πραγματική και ευγνωμοσύνη, και ας ήταν μακριά από τις θυσίες και τις εορτές

Την εμμονή στην σωτήρια πίστη και την συνεχή δοξολογία του ονόματος του Θεού μάς διδάσκουν και οι αρχαίοι χριστιανοί. Όταν κινούσαν διωγμό οι αυτοκράτορες σε έναν τόπο, οι πιστοί κατά τον λόγο του Χριστού έφευγαν αλλού, και στις ερημιές ακόμη. Άν και μακριά από τις συνάξεις και την πνευματική 

λατρεία, δεν εμποδίζονταν να έχουν την διαρκή προσευχή και την συνεχή δοξολογία. Και συνέβαινε μερικές φορές νά τούς ανακαλύψουν οι εθνικοί. Αλλά τότε ακριβώς φανερωνόταν η άπειρη πίστη και η αγάπη τους πρός τόν Χριστό. Τότε με άνδρεία ομολογούσαν και μαρτυρούσαν

Γνωρίζουμε ότι είχε ένσκύψει λοιμώδης αρρώστια στην Λατινική Αφρική κατά τον τρίτον αιώνα. Πληροφορίες λεπτομερείς για την στάση των χριστιανών μάς δίνει ο άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρθαγένης και μάρτυρας. Το μόνο μέσο, πού είχαν τότε για να την αντιμετωπίσουν, ήταν να εγκαταλείπουν τις πόλεις, νά απομονώνονται. Οι χριστιανοί διακρίθηκαν τότε μόνο γιά τά έργα της ευποιίας και μέσω αυτών εδόξασαν το όνομα του Θεού και πάλι δέν βλάφτηκαν από τον διασκορπισμό και την μόνωση

Η σημερινή κατάσταση επιβάλει την μόνωση. Οι πιστοί τηρούμε τις διατάξεις που εισηγούνται οι αρχές με γνώμη των ειδικών επιστημόνων. Γνωρίζουμε ότι η κοινή λατρεία δεν είναι τώρα δυνατή. Δέν επιμένουμε να την ασκούμε, διότι αυτό είναι αμάρτημα. Απαιτούμε από τον Θεό νά θαυματουργήσει και κατά την φράση της Αγίας Γραφής Tόν εκπειράζουμε, ενώ η εντολή είναι «ουκ έκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου» (Δευτ. 6, 16). Από τις διατάξεις της Αγίας Γραφής για παρόμοιες περιπτώσεις και από την στάση των αρχαίων χριστιανών πρό του διωγμού και του λαιμού διδασκόμαστε ότι όταν οι συνθήκες δέν επιτρέπουν την κοινή λατρεία, οι πιστοί δεν εμποδίζονται. Επιδίδονται με περισσότερη θέρμη στην κατιδίαν προσευχή καί δέν αμελούν τα έργα της φιλανθρωπίας και της ευποιίας που συνιστούν θυσίες, στις οποίες ευαρεστείται ο Θεός. Με πίστη στόν παντοδύναμο Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, άς εορτάσουμε τις άγιες εορτές με την πίστη, την προσευχή και την καρτερία των αρχαίων χριστιανών

Θερμός ευχέτης πρός τόν ερχόμενον επί το εκούσιον πάθος Κύριον μας 

διά τήν ήμών σωτηρίαν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο Ολυμπίας και Τριφυλίας Χρυσόστομος

 

Κοινοποίησε στο:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
Σύντομες Ειδήσεις
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 https://t.co/dZ0giOAV9Q
h J R
Συνελήφθη 37χρονος για ναρκωτικά στη Μεσσηνία https://t.co/yBDV0JMpeh
h J R
Διακοπές ρεύματος το Σάββατο σε περιοχές των Φιλιατρών https://t.co/eCRiA2wpVP
h J R
Τοπικό Συμβούλιο εδώ και τώρα ζητούν τα Ανυπότακτα Φιλιατρά https://t.co/Hk2twEI2Dx
h J R
Ο Θοδωρής Ντουγερόγλου στην Εράνη Φιλιατρών https://t.co/Q8iMgMnynB
h J R