Πρόστιμο 7.000 ευρώ στον Δήμο Τριφυλίας για τα σκουπίδια στο Αλιμάκι

Καλαµάτα: 23/8/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατ΄εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011, στο ∆ήµο Τριφυλίας ως υπεύθυνο φορέα για τις εκτεταµένες εναποθέσεις Αστικών Σύµµεικτων Απορριµµάτων και εστίες ανάφλεξης απορριµµάτων σε νέο Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, πλησίον του χώρου του Χ.Α.∆.Α. Αλιµακίου του ∆ήµου Τριφυλίας όπου γίνονται εργασίες αποκατάστασης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 του Συντάγµατος της Ελλάδος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002
3. Την ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638Β/31.08.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και
είσπραξης διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86»
4. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18.10.86), «Για την προστασία του περιβάλλοντος
5. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.02) «Εναρµόνιση του Ν. 1650 µε τις οδηγίες 97/11ΕΕ και
96/61/ΕΕ
6. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος
7. Την Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.
4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’209/2011)» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. οικ. 173829/2014
(ΦΕΚ 2036/Β`/25.7.2014
8. To N. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/13.2.2012) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α ΄/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/99ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
10. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακος Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης»
11. Την από 27.4.2018 δηµοσίευση στις εφηµερίδες «Ελευθερία» και «Θάρρος» µε τίτλο «Φωτιά σε
παράνοµη χωµατερή στο Αλιµάκι» (αρ. πρωτ. 1961/27.4.2018 Τµήµα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας)
12. Η από 27.4.2018 έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας µετά των συνηµµένων
φωτογραφιών (3σελ) στο Χ.Α.∆.Α. Αλιµακίου του ∆ήµου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας την οποία
Σελ. 2 από 4
κατέθεσαν αυθηµερόν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και επιδόθηκε αυθηµερόν στο
∆ήµο Τριφυλίας.
13. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 2671/2017/ 23.2.2018 (Α∆Α: 69ΙΛ7Λ1/7Ο3) Απόφαση επιβολής διοικητικών
κυρώσεων για τη λειτουργία ΧΑ∆Α πλησίον του προς αποκατάσταση ΧΑ∆Α στη θέση Αλιµάκι.
14. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 134429/50235/23.10.2015 εργολαβικό συµφωνητικό µε θέµα «Έργα
αποκατάστασης 76 ΧΑ∆Α
15. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 4064/7.8.2018 εισήγηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Μεσσηνίας

Αποφασίζουµε

Α) Την επιβολή προστίµου στο ∆ήµο Τριφυλίας επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€)
κατ΄εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 4064/7.8.2018 εισήγηση (σχετ.15), διαπιστώθηκαν σε νέο Χώρο Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων, πλησίον του χώρου του Χ.Α.∆.Α. Αλιµακίου του ∆ήµου Τριφυλίας όπου γίνονται εργασίες αποκατάστασης, εκτεταµένες εναποθέσεις Αστικών Σύµµεικτων Απορριµµάτων και εστίες ανάφλεξης απορριµµάτων µε έντονο καπνό µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανθυγιεινών συνθηκών και πρόκληση κινδύνου για τη δηµόσια υγεία.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνιστούν ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόµενα του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Τη διαβίβαση του φακέλου στην αρµόδια για την εφαρµογή των εργασιών αποκατάστασης
στο ΧΑ∆Α Αλιµάκι, σύµφωνα µε το σχετ.(14), ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για ενέργειες στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της

Γ) Τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρµόδια Εισαγγελική αρχή κατ΄εφαρµογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει µε το Ν. 4042/2012, και συσχέτιση µε την υπ΄αριθ. Γ2016/74/19.7.2016 παραγγελία κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαµάτας.

Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταµείο) (κωδ. 3517)αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και 40% επί του ανωτέρω προστίµου περιέρχεται στο ∆ηµόσιο στον Κωδικό Αριθµό Εισόδου
3739, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν. 4042/2012.

Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας -Ιονίου εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ληφθεί γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10).

Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97Α/99))

Σε περίπτωση που το πρόστιµο εξοφληθεί µε βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να µας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειµένου να µας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης

 

 

Κοινοποίησε στο:
  • 21
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  
Σύντομες Ειδήσεις
Ι.Μ. Τριφυλίας & Ολυμπίας: Πανηγυρική Ἀναστάσιμη ἀκολουθία κατά τό μεσονύκτιον μεταξύ Τρίτης 26ης πρός Τετάρτην 27η… https://t.co/oeVEroTR8f
h J R
Συνελήφθησαν 51 άτομα στην Πελοπόννησο https://t.co/uf9fA3djjP
h J R
Καταπέλτης ο Αυρηλιώνης απέναντι στον Μερκούρη https://t.co/fEIukZc31V
h J R
Τριφυλία: Πως θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το Σαββατοκύριακο https://t.co/y5hM8FdbLr
h J R
Στις 26 Μαϊου η κλήρωση για την λαχειοφόρο της Γ΄ Γυμνασίου Φιλιατρών https://t.co/eNkXmouVlS
h J R